Meie privaatsuspoliitika

 


1.    Käesolevad privaatsustingimused (tingimused) informeerivad andmesubjekti LänsiAuto Oy Eesti filiaali (reg. kood 16436202) andmetöötluse põhimõtetest ning andmesubjekti õigustest oma isikuandmete töötlemisel. 
2.    LänsiAuto Oy Eesti filiaal töötleb andmesubjekti andmeid alati seaduses sätestatud alusel, milleks peamiselt on leping LänsiAuto Oy Eesti filiaali ja andmesubjekti vahel, õigustatud huvi või andmesubjekti nõusolek. LänsiAuto Oy Eesti filiaal tagab andmesubjektile piisava teabe andmete töötlemise aluste ja ulatuse kohta. Isikuandmeid töödeldakse ulatuses, mis on piiratud töötlemise õigusliku alusega ning minimaalselt vajalik töötlemise eesmärgi saavutamiseks. 
3.    LänsiAuto Oy Eesti filiaal seab eesmärgiks töödeldavate isikuandmete korrektsuse ning läbipaistvuse. Nende eesmärkide tagamiseks on andmesubjektil alati õigus kontrollida töödeldavaid andmeid ning neid vajadusel parandada. Isikuandmete kaitsega seonduvate küsimustele ning pöördumistele vastavad LänsiAuto Oy Eesti filiaal klienditeenindajad meie müügisalongides või kodulehel avaldatud telefoninumbritel. Eelistatult palume isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes ühendust võtta spetsiaalsel e-maili aadressil tallinn@lansiauto.ee   
4.    LänsiAuto Oy Eesti filiaal töötleb isikuandmeid käesolevate tingimuste alusel vastutava töötlejana, peamiselt meie toodete ja teenuste müügil ning müügiks pakkumisel. LänsiAuto Oy Eesti filiaal võib isikuandmeid töödelda ka teiste isikute volitatud töötlejana (nt müüdavate toodete ja teenuste tootjate, liisingu- või kindlustusteenuse pakkuja esindajana). Teiste vastutavate töötlejate poolt kontrollitavale isikuandmete töötlemisele võivad rakenduda vastavate vastutavate töötlejate privaatsustingimused, millega soovitame eraldi tutvuda.  
5.    LänsiAuto Oy Eesti filiaal töötleb vastutava töötlejana andmesubjektiga sõlmitud lepingu alusel isiku andmeid, mis on vajalikud andmesubjektiga sõlmitava lepingu ettevalmistamiseks, lepingupartneri identifitseerimiseks, lepingu ja lepingust tulenevate lisakohustuste (nt müügigarantii, järelgarantii, tagasikutsumised) vastastikuseks täitmiseks, riiklike ametkondadega suhtlemiseks LänsiAuto Oy Eesti filiaal juriidiliste kohustuste täitmiseks (sh nt Maanteeametiga) ning õiguslike küsimuste ja vaidluste lahendamiseks. Selle raames töötleme ennekõike järgmisi andmeid: kliendi ja tema esindaja nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, andmed sõiduki ja sellega seotud teenuste ja vastavate kohustuste täitmise kohta.  
6.    LänsiAuto Oy Eesti filiaal töötleb vastutava töötlejana õigustatud huvi alusel isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
7.    Kliendibaasi hoidmiseks ja analüüsimiseks, et analüüsi tulemuste abil parendada teenuste ja kaupade valikut ning teha kliendile paremaid pakkumisi.
8.    Kliendirahulolu uuringu teostamiseks kliendirahulolu uuringut korraldavale ettevõttele (AS EMOR (registrikood 10076576)
9.    LänsiAuto Oy Eesti filiaali reklaam- ja infomaterjalide edastamiseks posti või e-posti teel (otseturustus).
10.    Sellel eesmärgil töötleme ennekõike järgmisi isikuandmeid: kliendi ja tema esindaja nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, andmed sõiduki ja sellega seotud teenuste kohta.
11.    LänsiAuto Oy Eesti filiaal arendab pidevalt oma kaupade ning teenuste pakkumist. Andmesubjektidele pakutavate teenuste kvaliteedi tõstmiseks ja kogemuse parandamiseks on LänsiAuto Oy Eesti filiaalil õigus hakata töötlema ka teisi isikuandmeid lisaks käesolevates tingimustes  nimetatutele. Samadel põhjustel võib LänsiAuto Oy Eesti filiaalil tekkida vajadus töödelda andmeid ka muudel kui käesolevatest tingimustes sätestatud eesmärkidel. Käesolevas punktis märgitud vajaduse tekkimisel hindab LänsiAuto Oy Eesti filiaal vastava töötlemise õiguspärasust, tagab andmesubjektide informeerituse vastavast töötlemisest ning seonduvatest õigustest vastavalt õigusaktide nõuetele. 
12.    LänsiAuto Oy Eesti filiaal tegutseb toodete ja teenuste edasimüüjana. Ühtlasi kasutab LänsiAuto Oy Eesti filiaal oma kaupade ja teenuste müügil alltöövõtjaid. Seetõttu võib olla käesolevate tingimustega lubatud ulatuses andmete töötlemiseks olla vajalik või otstarbekas isikuandmete edastamine meie tarnijatele või alltöövõtjatele.
13.    LänsiAuto Oy Eesti filiaal tagab, et kõik isikud, kellele LänsiAuto Oy Eesti filiaal edastab punkti 8 alusel isikuandmeid nende töötlemiseks vastutava töötlejana, töötlevad isikuandmeid rangelt vastavalt LänsiAuto Oy Eesti filiaal juhistele, isikuandmete töötlemise õigusliku alusega piiratud ulatuses, eesmärgipäraselt, minimaalses vajalikus ulatuses ning muul viisil kooskõlas kehtiva andmekaitseõigusega. 
14.    LänsiAuto Oy Eesti filiaal säilitab andmesubjekti isikuandmeid kuni nende töötlemise eesmärgi saavutamise või töötlemise aluse äralangemiseni. LänsiAuto Oy Eesti filiaal ei säilita andmeid ühelgi juhul kauem kui õigusaktides sätestatud tähtaegade lõppemiseni või senikaua, kuni see on vajalik tulevikus tekkida võivate pretensioonide ja õigusvaidluste lahendamiseks. LänsiAuto Oy Eesti filiaal säilitab isikuandmeid kauem kui 10 aastat üksnes vastava õigusliku alusel või õigustatud huvi esinemisel.
15.    Andmesubjektil on LänsiAuto Oy Eesti filiaali suhtes järgmised õigused, arvestades andmekaitseõigusest ja tingimustest tulenevaid piiranguid nende õiguste teostamisel:
a)    õigus saada teavet oma isikuandmete kohta, mida töödeldakse;
b)    õigus isikuandmete parandamisele juhul, kui isikuandmed on ebaõiged;
c)    õigus nõuda isikuandmete kustutamist;
d)    õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
e)    õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele;
f)    õigus saada teavet isikuandmete ülekandmise õiguse kohta;
g)    õigus keelduda edaspidisest andmetöötlusest.
16.    Punktis 15 märgitud õiguste teostamiseks palub LänsiAuto Oy Eesti filiaal pöörduda punktis 3 märgitud kontaktide poole. Samadel kontaktidel palume pöörduda küsimustega, mis puudutavad isikuandmete töötlemist LänsiAuto Oy Eesti filiaali poolt isikuandmete töötlemiseks volitatud kolmandate isikute poolt.
17.    Juhul, kui andmesubjekt on keeldunud isikuandmete töötlemisest, isikuandmete edastamisest või nõudnud isikuandmete töötlemise piiramist või isikuandmete kustutamist, võib osutuda võimatuks LänsiAuto Oy Eesti filiaal poolt andmesubjektile lepingujärgse teenuse osutamine. Sellisel juhul on LänsiAuto Oy Eesti filiaalil õigus keelduda lepingust tulenevate kohustuste täitmisest ning teenuste osutamisest ja/või lõpetada ühepoolselt LänsiAuto Oy Eesti filiaali ja andmesubjekti vahel sõlmitud leping. 
18.    Kliendil on ka õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule, kui Klient leiab, et LänsiAuto Oy Eesti filiaal töötleb tema isikuandmeid ebaseaduslikult või muul viisil õigusi rikkudes.
19.    Käesolevad tingimused kehtivad alates . 14. märts 2022. LänsiAuto Oy Eesti filiaal võib tingimusi muuta uute tingimuste tervikversiooni kehtestamise kaudu.